El Parlament Europeu, reunit en sessió plenària el 18 de juny, ha adoptat diverses resolucions, i en destaca la que fa referència a l’Estratègia Europea sobre discapacitat més enllà de 2020.

Es calcula que uns 100 milions de persones amb discapacitat a la Unió Europea segueixen estant privades dels seus drets humans fonamentals i s’enfronten diàriament a barreres que els impedeixen portar una vida independent; que les dones representen més del 60% de les persones amb discapacitat i que, així també, la gran majoria dels cuidadors i cuidadores de persones amb discapacitat són dones; que el nombre de nens i nenes amb discapacitat es desconeix per falta d’estadístiques, però podria situar-se en al voltant de l’15% del nombre total d’infants a la Unió Europea; que, com a conseqüència de l’increment de envelliment de la població, cada vegada més persones viuran amb una discapacitat i requeriran d’un entorn més accessible i un major suport, així com serveis adaptats.

En aquest sentit, el TFUE (Tractat en Funcionament de la UE) imposa a la Unió l’obligació de lluitar contra tota discriminació per raó de discapacitat en la definició i execució de les seves polítiques i accions (article 10), i li confereix, així mateix, el poder d’adoptar disposicions legislatives per combatre aquest tipus de discriminació (article 19). Alhora, la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de les NNUU és el primer tractat internacional de drets humans ratificat per la Unió i tots els seus estats membres.

La Resolució recorda que l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020 ha donat un marc per a les propostes polítiques i legislatives destinades a aplicar la CDPD, tant dintre com fora de la Unió. Tanmateix critica que no s’ha adaptat als àmbits polítics emergents, per exemple, no s’ha harmonitzat amb l’Agenda 2030, a l’aplicació de la qual s’han compromès la Unió i tots els seus estats membres, ni tampoc amb el Pilar europeu de drets socials.

Durant la crisi de la COVID-19, les persones amb discapacitat han experimentat greus problemes i violacions de drets, com ara pertorbacions en els serveis d’assistència, atenció i suport personals, un accés desigual o nul a la informació relativa a la salut i a l’atenció sanitària, inclosa l’atenció urgent, manca d’informació general i pública en matèria de seguretat, manca de mesures preventives en les residències, un accés desigual a les alternatives ofertes per les institucions educatives, és a dir, a la formació en línia i a distància, i un augment dels casos de violència domèstica, etc.

Per tot això, el Parlament Europeu demana a la Comissió que prengui com a base els èxits obtinguts i millori el seu compromís amb els drets de les persones amb discapacitat a través d’una ambiciosa Estratègia Europea sobre Discapacitat posterior a 2020, completa, ambiciosa i a llarg termini que: inclogui àmbits prioritaris clarament definits que abastin totes les disposicions de la CDPD; contingui objectius ambiciosos, clars i mesurables; mostri la diversitat de les persones amb discapacitat i les seves necessitats, a través d’accions específiques; integri els drets de totes les persones amb discapacitat en totes les polítiques i tots els àmbits; reconegui i abordi les formes múltiples i intersectorials de discriminació a què s’enfronten les persones amb discapacitat; garanteixi la integració de la perspectiva de gènere; es recolzi en un mecanisme de seguiment adequat i dotat de recursos suficients, amb referències i indicadors clars; fomenti la col·laboració amb les autoritats, les empreses, els interlocutors socials i la societat civil a escala europea, nacional, regional i local, per tal d’assegurar una aplicació satisfactòria de l’Estratègia posterior a 2020; etc.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0156_ES.html


About internacional

Servei de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament de Terrassa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *