Política i delegat de protecció de dades

L’Ajuntament de Terrassa, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de la privadesa i confidencialitat de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).

L’Ajuntament de Terrassa només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Tant l’Ajuntament de Terrassa com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Terrassa està elaborant el Registre d’Activitats de Tractament i adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament. Tan aviat tinguem el Registre d’Activitats s’actualitzarà la política de protecció de dades amb l’enllaç al seu contingut.

L’Ajuntament de Terrassa aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

En el transcurs del tractament de les dades, s’informa que aquestes es podran comunicar a altres Administracions Públiques per donar compliment d’obligacions legals.

L’Ajuntament de Terrassa garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Terrassa mitjançant el portal seuelectronica.terrassa.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses. La informació de la política i del delegat de protecció de dades es troba disponible al web municipal i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.

1.Responsable del tractament

 • Identitat: Ajuntament de Terrassa
 • CIF: P0827900B
 • Adreça postal: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa
 • Telèfon: 93 739 70 00
 • Correu electrònic:  [email protected]

2. Delegat de Protecció de Dades: l’Ajuntament de Terrassa ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).
Correu electrònic:  [email protected]

3. Legislació aplicable
La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol•licitud de dades personals, com l’accessible a través del Web de l’Ajuntament de Terrassa, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

4. Base jurídica del tractament: La base jurídica del tractament de les dades dependrà de la finalitat prevista, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, i podrà ser el consentiment exprés i inequívoc donat per la persona usuària, per a l’execució d’un contracte, en compliment d’una obligació legal, en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics.

Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’Ajuntament, amb caràcter general són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.
Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el què la persona interessada és part
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.d. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d’altra persona física.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació:
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Registre d’entrada i sortida de documents:
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5. Finalitat del tractament de les dades
L’Ajuntament de Terrassa utilitzarà les dades amb les finalitats d’atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol•licituds de tràmit o servei prestat per l’Ajuntament de Terrassa. Les dades tractades seran conservades fins que s’hagi tramitat la sol•licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

Llicències d’activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències d’activitats de competència municipal.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions de la ciutadania amb l’Ajuntament a l’efecte de contactar amb l’Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Certificats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol•licitats per les persones interessades.

Padró Municipal d’Habitants. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns i les veïnes del municipi. També a l’acreditació i determinació del seu domicili i residència habitual i a la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la seva població.
Així mateix, es refereix a la utilització de les dades del PMH, inclòs el telèfon, perquè l’ajuntament pugui comunicar-se amb les persones empadronades en el municipi, respecte a les relacions jurídic-administratives derivades de competències municipals.

Subvencions. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de les sol•licituds de subvencions d’acord amb les bases d’una convocatòria pública.

Denúncies. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, la gestió i tramitació de denúncies en l’àmbit de les competències municipals.

Tributs municipals. La finalitat del tractament de dades personals es refereix, amb caràcter general, a la gestió de la relació de l’obligat tributari amb l’Ajuntament i a l’atenció i gestió dels drets dels obligats tributaris. Específicament, a la gestió, liquidació i recaptació dels tributs municipals: Impost d’Activitats Econòmiques, Impost de Béns Immobles, Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Taxes municipals i contribucions especials.

Serveis socials/Benestar Social. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de la prestació d’assistència o tractament de tipus social.

Serveis d’Educació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les diferents activitats de prestació del servei públic d’educació que realitza l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències i funcions educatives. Específicament, la gestió de les llars d’infants municipals i la gestió de la prestació del servei públic d’estudis musicals.

Serveis d’Esports. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels equipaments i de les activitats esportives municipals adreçades a la ciutadania.

Serveis de Cultura. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a l’organització i gestió d’activitats culturals i d’oci  del municipi.

Joventut: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció i actuacions en polítiques adreçades als joves del municipi.

Registre d’entrada i sortida de documents. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la garantia interna i externa dels documents que es presenten a l’Ajuntament i dels documents oficials que s’envien a altres òrgans o a particulars.

Registre d’unions estables de parelles. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre de les unions estables de parella.

Registre censal d’animals domèstics. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d’animals domèstics del municipi.

Registre d’animals potencialment perillosos.  La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, gestió i control dels codis identificadors d’animals perillosos i idoneïtat de les persones propietàries amb el compliment dels requisits exigits.

Via pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i gestió de la sol•licitud d’autoritzacions i permisos relacionats amb la afectació de la via pública.

Territori (Urbanisme i Habitatge). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels procediments relatius al servei d’urbanisme i habitatge del territori.

Salut pública. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió dels serveis públics municipals en matèria de salut pública. Vigilància de la salubritat pública i el control sanitari.

Espais municipals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i dels espais de les instal•lacions municipals.

Mobilitat (Transport).  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació administrativa d’aspectes relatius a la mobilitat de la ciutadania.

Serveis funeraris (Cementiri).  La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la titularitat dels drets funeraris sobre nínxols i de les inhumacions i exhumacions produïdes al cementiri municipal.

Promoció econòmica. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de la promoció i dinamització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis comercials al municipi i  a la gestió del servei de promoció de creació d’empreses i emprenedoria. També a la gestió del servei d’ocupació per a persones en recerca de feina.

Medi ambient. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al desenvolupament d’activitats i projectes ambientals.

Participació ciutadana. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió d’actuacions perquè les persones i la societat civil pugin participar de la presa de decisions públiques.

Registre d’entitats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del Registre d’entitats del municipi i a la tramitació de les notificacions a l’Ajuntament sobre Entitats i Associacions.

Selecció personal. Tramitació i gestió dels processos de selecció de personal i provisió de llocs de treball.

Gestió econòmica i pressupostària. Gestió dels expedients de despeses i control pressupostari de l’Ajuntament.

Control d’accessos. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal•lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Seguretat ciutadana (Policia Local). La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió de les actuacions relatives a l’exercici de les funcions de la Policia Local.

Turisme. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció turística del municipi.

Atenció dels drets dels interessats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol•licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Polítiques de gènere. La finalitat del tractament de les dades facilitades al Servei de Polítiques de Gènere serà la divulgació d’accions vinculades a la igualtat de gènere, així com la prestació dels serveis d’informació a les dones i d’atenció especialitzada a les que es troben en situació de violència masclista.

6. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Terrassa en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en l’exercici de poders públics o en el compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

7. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les què varen ser obtingudes, en l’exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes.

8. Destinataris de les dades. Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del web municipal i/o de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, no seran facilitades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol•licitud o consentiment exprés (si fos el cas), a altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

9. Categories de dades objecte de tractament. Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar per la persona usuària, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

10. Drets i obligacions de les persones afectades
Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Terrassa tenen reconegut, en tot moment, el dret a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Terrassa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona usuària podrà en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió mitjançant  sol•licitud escrita al email [email protected] o a través dels formularis que hi ha disponibles a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, de forma preferent. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol•licitud escrita a l’Ajuntament de Terrassa a qualsevol punt d’informació municipal o enviant correu postal a Plaça Didó, nº5, CP 08221 (Terrassa).

La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona usuària, número del document d’identitat (DNI, passaport o altre document que acrediti la seva identitat), adreça a efectes de notificacions i contingut concret del dret exercitat. En el cas que la tramitació es faci presencialment s’haurà d’adjuntar a la sol•licitud una fotocòpia del document d’identitat.
La sol•licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets RGPD.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

Tràmits en relació a la protecció de dades:

11. Copyright i responsabilitats

L’Ajuntament de Terrassa manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali i demanem per això la col•laboració dels usuaris i de les usuàries, per fer-nos arribar les seves aportacions i els seus suggeriments a través de l’adreça [email protected].

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l’Ajuntament de Terrassa i el seu ús s’autoritza a través del Servei d’Imatge i Comunicació (Per sol·licitar elements gràfics d’imatge corporativa, escriviu un missatge a [email protected])

Algunes pàgines d’aquest web contenen referències o enllaços que apunten a webs d’altres organitzacions. L’Ajuntament de Terrassa no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software de les persones usuàries.

L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d’alterar la forma d’accés al web sense previ avís.

L’Ajuntament de Terrassa no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Política de Cookies
El Web de l’Ajuntament de Terrassa utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el serveis prestat a les persones usuàries. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina.

Què és una cookie i quins tipus de cookie utilitza el Web de l’Ajuntament de Terrassa?

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan la persona usuària accedeix a qualsevol lloc web. Les cookies permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre alguns aspectes de la informació i hàbits de la persona usuària.

A l’Ajuntament de Terrassa usem cookies de sessió i d’analítica, per a facilitar la navegació de la persona usuària dintre dels diferents llocs i per a recollir dades no personalitzades sobre l’ús del web (horaris, navegadors, etc.) i dades demogràfiques dels usuaris (sexe, edat, etc). És important destacar que en cap cas les cookies usades no proporcionen ni emmagatzemen dades personals de les persones usuàries i que no son permanents: s’esborren quan es tanca el navegador. Podeu consultar més informació sobre el tractament de privadesa i seguretat de les dades que en fa Google Analytics a: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=ca&ref_topic=1008008

Es poden bloquejar o suprimir les cookies que utilitza el Web?

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.
Més informació: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631.

Tot i que es bloquegi la instal•lació de cookies, no s’impedeix l’efectiva utilització del web per part de la persona usuària.

 

Condicions generals d’ús del terrassa.cat

1. Condicions d’accés

S’aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web www.terrassa.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés i ús a la web www.terrassa.cat l’usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d’ús

L’usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.terrassa.cat, abstenint-se de realitzar activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Finalment, la persona usuària haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors,  les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret a excloure a l’usuari /la usuària que incompleixi les condicions d’accés i l’ús al www.terrassa.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes “Condicions d’ús”

3. Objecte

Els objectius del portal www.terrassa.cat són:

 • Avançar cap al concepte de Seu Electrònica, presentant de forma digitalitzada l’oferta de serveis que l’Ajuntament de Terrassa dóna als seus ciutadans,
 • Facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l’Ajuntament sobre la ciutat,
 • Difondre les activitats i els serveis oferts des de l’Ajuntament,
 • Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania.

4. Xarxes socials

4.1. Objecte
Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupa l’Ajuntament de Terrassa i els seus Organismes Autònoms.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal
En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., etc, l’Ajuntament de Terrassa no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d’ús

 • Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d’ús del terrassa.cat.
 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.
 • L’Ajuntament de Terrassa no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
 • L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges

4.4. Recomanacions als usuaris/les usuàries

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari/ària en la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones
 • No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests