La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA)

Somos CEAPA

imatge-ceapaLa Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) es una entidad social, no confesional, progresista e independiente, que trabaja por una escuela pública de calidad, lograr el éxito escolar de todo el alumnado, democratizar la enseñanza y mejorar las condiciones de la infancia.

Es la mayor confederación de APAS de todo el Estado, pues agrupa a cerca de 12.000 asociaciones de padres y madres de alumnos de la enseñanza no universitaria. Por ello, es el interlocutor principal de los padres y madres ante el Ministerio de Educación en sus negociaciones sobre las acciones y políticas a impulsar en el sistema educativo.

CEAPA tiene como finalidad ser órgano de relación y coordinación entre las federaciones y confederaciones que la integran, al objeto de potenciar sus respectivas posibilidades de actuación, así como facilitar la labor de las asociaciones de padres y madres del alumnado.

Els nostres fills i filles i les drogues: què cal saber?

  

Darrera de l’ús o l’abús de les diverses drogues per part de la gent jove hi trobem els valors, creences i expectatives que transmet la societat adulta. Les mares i pares i educadors/es sovint no tenim fàcil escollir el model a transmetre als nostres fills i filles, i ens cal fer una reflexió i posicionar-nos a nivell individual i familiar. Per això és fonamental disposar d’informació veraç i útil sobre les substàncies i els seus efectes i potenciar els factors de protecció que allunyen als fills del consum abusiu de drogues. Davant de conductes de consum o altres conductes de risc, la millor eina per manejar-les és la comunicació: és important tenir pautes per parlar amb fills i filles adolescents de manera efectiva i per actuar davant les situacions que es plantegin. També cal tenir en compte la influència del grup d’amics i potenciar la capacitat crítica dels joves, donant-los habilitats per resistir la pressió de grup i per defensar les opinions pròpies. 

En la conferència Els nostres fills i les drogues: què cal saber? es tractaran els reptes que comporta per pares i mares l’arribada de l’adolescència dels fills: primer s’exposaran breument els canvis físics, psicològics i socials d’aquesta etapa i després s’analitzaran els factors que poden influir en el consum de drogues, aclarint conceptes, tipologies i efectes de les substàncies. S’intentarà donar pautes per afavorir la prevenció i el maneig de conductes de consum.

La conferència s’inclou al cicle Els Dijous de Mútua i tindrà lloc el dijous 26 de setembre a les 19 h a la sala d’actes de l’edifici docent de Mútua de Terrassa, c/ sant Antoni 39. Anirà a càrrec de la Sra. Carme Torrella i la Sra. Núria Palau, professionals del CAS (Centre d’atenció i seguiment de les drogodependències) del Servei de Psiquiatria de Mútua, i tindrà l’entrada lliure.

Per més informació sobre les drogues i la seva prevenció us recomanem que consulteu la web Canal Salut Drogues de Gencat i la Guia Connecta amb els teus fills.