Què fem?

El Servei de Salut i Comunitat desenvolupa plans i propostes d’actuació comunitàries i implementa diferents programes de prevenció i promoció de la salut (prevenció de drogodependències, salut sexual, prevenció de la sida, prevenció de l’obesitat infantil, salut buco-dental….) Les diverses accions poden dirigir-se a diferents grups poblacionals de Terrassa (població escolaritzada, població en situació de especial vulnerabilitat, professionals etc). Les accions de sensibilització i difusió s’orienten a la comunitat en general.

Salut infantil
Adolescents/joves
Gent gran
Salut sexual
Tabac
Drogues